Spreminjanje njiv v pašnike. Na lahkih tleh okoli Ljubljane je rastlinska pridelava okrnjena zaradi suše. Kot alternativa je predstavljen sistem, kjer je njiva preorana in zasejana z na sušo odpornimi vrstami trave. Z ogrado, ki je razdeljena na čredinke, pridobimo pašnik za krave dojilje. Taka ureditev ima na kakovost tal številne pozitivne učinke.
(V angleščini

In the light soils of Ljubljana, crop production is affected by drought. Cropland is ploughed and sown with drought resistant grass varieties, fencing and rotational grazing paddocks are introduced to provide pasture for suckler cows with multiple benefits for soil quality.
(in English)


Note: Download the infographic

Go To Top